Plánování dostupnosti sociálních služeb a zajištění distribuce finančních prostředků (aktivita 5)


Stručná charakteristika aktivity

Záměrem aktivity je připravit pro kraje vodítko, jak postupovat při vytváření „sítě“ – množiny sociálních služeb, které jsou potřebné, dostupné a splňují další kritéria. Zároveň právě ty sociální služby a následně jejich poskytovatelé, kteří budou na základě jednoznačně vymezených parametrů zařazeni do sítě, by měli být finančně podporováni.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

Hlavním cílem této aktivity je propojit systém plánování a financování sociálních služeb. Zákon o sociálních službách hovoří o tzv. „střednědobém plánování rozvoje sociálních služeb“ (dále jen „plánování“, příp. „plán“).

Pod tímto pojmem se skrývají procesy probíhající jak na úrovni krajů (kraje mají podle zmíněného zákona povinnost plány zpracovávat), tak na úrovni obcí, případně svazků obcí a mikroregionů (zákon v současném znění obcím nestanoví zpracování plánů jako povinnost). Procesy plánování se zabývají zjištěním stávající situace v daném regionu, co se týče zejména potřeb lidí (které mohou být prostřednictvím sociálních služeb uspokojovány) a možnostmi naplňování těchto potřeb prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb, jež mohou na situaci reagovat a pomáhat konkrétním lidem (to vše samozřejmě v závislosti na dostupných zdrojích, zvláště finančních).

Plán na krajské úrovni by tedy měl kromě jiného obsahovat krajem určenou síť sociálních služeb (nebo s ní být jinak v souladu) a dále finanční kapitolu, kdy princip financování sociálních služeb bude pro všechny zřetelný.

Výstupy:

  • Analýza existujících střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů a parametrů systému „síťování“ sociálních služeb na místní úrovni (slouží např. ke zjištění, zda a nakolik jsou již nyní v jednotlivých plánech uplatňovány některé postupy tvorby sítě služeb a představuje východisko pro zpracování Metodiky – viz níže).
  • Metodika pro vytváření sítě sociálních služeb v území a plánování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb (materiál popisující hlavní postupy při vytváření sítě a propojení s financováním sociálních služeb).
  • Zajištění návrhu jednotné podoby Střednědobého krajského plánu rozvoje sociálních služeb, především jeho finančních kapitol (ideálně jednotná podoba plánů, zvláště pokud jde o jejich finanční kapitoly).

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz