Nastavení systému financování sociálních služeb v ČR (aktivita 6)


Stručná charakteristika aktivity

Hlavní náplní klíčové aktivity je vyhodnotit varianty finanční podpory poskytování soc. služeb z veřejných rozpočtů a přispět tím k nastavení transparentního systému finanční podpory poskytování sociálních služeb především s cílem jak stabilizace a zvýšení adresnosti financování těchto služeb, tak jejich dostupnosti v ČR. Součástí realizace aktivity je i nastavení systému kontroly, systému výkaznictví, jeho metodická podpora a zakomponování do stávajících procesů, které jsou v oblasti kontroly vykonávány. Tato aktivita věcně a časově navazuje na řešení a zjištění všech klíčových aktivit projektu, zejména na aktivity č. 1, 2, 3 a 4.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

  • První dílčí činnost je zaměřena na vyhodnocení variant systémů finanční podpory poskytování sociálních služeb (včetně současného systému), jejich výhod a nevýhod, podmínek a limitů proveditelnosti – zavedení v České republice a nalezení shody nad systém finanční podpory poskytování sociálních služeb v ČR. Součástí této dílčí činnosti je zmapování a analýza systému tzv. neformální péče v ČR a jeho finančního zabezpečení prostřednictvím příspěvku na péči. Jedná se o analýzu zajišťování neformální péče v ČR především prostřednictvím informací o využívání příspěvku na péči.
  • Druhá dílčí činnost směřuje k zavedení zvoleného systému v návaznosti na výběr vhodné varianty v rámci předcházející dílčí činnosti. Zahrnuje funkce koordinační, informační, vyhodnocovací a kontrolní v rámci zvoleného systému. Realizace druhé dílčí činnosti je limitována a ovlivňována politickou shodou nad výběrem vhodné varianty finanční podpory poskytování sociálních služeb v ČR a v této souvislosti případným přijetím odpovídající právní úpravy této oblasti (novelizace zákona o sociálních službách).

Výstupy

  • Zajištění jednotného a koordinovaného procesu při nastavení systému financování sociálních služeb (změna systému financování služeb), a to ve formě variant systému financování sociálních služeb a jejich vyhodnocení.
  • Analýza neformální péče v ČR a využívání příspěvku na péči.
  • Systém monitorování a kontroly systému financování sociálních služeb – 2 roční hodnotící zprávy – první hodnotící zpráva se bude zaměřovat na zhodnocení současného stavu vykazování informací o poskytovaných sociálních službách, posouzení užitečnosti dat požadovaných MPSV, posouzení reliability a validity vykazovaných dat, posouzení administrativního zatížení poskytovatelů sociálních služeb, zhodnocení účelnosti dvojího vykazování a kompatibilitu výkaznictví se systémy vykazování, které používají jednotlivé kraje. Druhá hodnotící zpráva naváže na výsledky 1. hodnotící zprávy a jejím předmětem bude navržení optimální formy výkaznictví, navržení optimální struktury dat o poskytovaných sociálních službách, návrh implementace nového výkaznictví s ohledem na legislativu a návrh úpravy informačního systému vykazování včetně exportního prostředí, a to v kontextu dat nutných pro zavedení systému, který bude v souladu s poskytováním veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem.

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz