Informační systém pro sledování sociálních služeb včetně jejich nákladovosti (aktivita 7)


Stručná charakteristika aktivity

Pro mapování poskytovaných sociálních služeb, bude vytvořen informační systém sledování sociálních jevů, charakteru, rozsahu a náročnosti intervencí (činností). Intenzita výskytu určitých sociálních jevů na konkrétním území ovlivňuje vznik nepříznivých sociálních situací. Znalost výskytu sociálních jevů v jednotlivých lokalitách může příznivě ovlivnit efektivitu plánování sítě sociálních služeb a koordinaci preventivních opatření a návrhů řešení nepříznivých sociálních situací dle specifik daného území. Potřebné zdroje tak budou účinněji alokovány.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

  • První dílčí aktivitou je průběžná kontrola, ale i inovace spektra sledovaných sociálních jevů a jejich jednotek vydefinovaných v klíčové aktivitě projektu číslo 2 a 3. Konkrétní aktivitou v kontextu řešení obsahu celého individuálního projektu bude vytvoření, vyzkoušení a zavedení specifického nástroje (software) pro periodické sledování vybraných sociálních jevů na republikové úrovni, přičemž systém by mělo být možno upravovat dle regionálních specifik a požadavků jednotlivých krajů a položkově rozšiřovat. Jako nástroj pro sledování a vyhodnocování sociálních jevů budou požadovány grafické a tabulkové výstupy, animované grafy a dále rastrová mapa jako podklad animovaným grafům. Tyto nástroje jsou podporou pro rozhodování na všech úrovních řízení (republikovém, krajském a obecním). Součástí systému bude GIS využívající právě zmíněných nástrojů s GUI ve formě webové aplikace na sledování sociálních jevů pomocí grafů, tabulek a rastrových map, přístupnou interním i externím uživatelům dle definovaných práv až na úroveň obcí s rozšířenou působností. Aplikace bude sloužit k prohlížení grafických dat, vizualizaci i editaci atributů prostřednictvím webového prohlížeče. Aplikace musí umožňovat úpravy dle regionálních specifik a položkové rozšíření podle obsahu a typu jednotlivých položek zpracovaných dat.
  • Druhou dílčí aktivitou bude vytvoření redakčního systému, včetně front endu, umožňující vytváření, editaci a prezentaci tzv. maket karet sociálních služeb (makety karet by měly obsahovat druh sociální služby, popis činnosti vykonávaných v rámci typů sociální služby vydefinované v rámci klíčové aktivity číslo 4. Makety budou obsahovat statická data, která by měla být správcem programu dle potřeby zákona o sociálních službách upravována, uživatelé systému nebudou mít možnost úprav.

Cílem všech realizačních činností je zajištění efektivity sociálních služeb a podkladů pro plánování, které budou poskytovat srozumitelné informace uživatelům, pracovníkům sociálních služeb a samotným zadavatelům s ohledem na potřeby veřejnosti.

Realizaci dílčí aktivity zajišťuje MPSV při využití expertní platformy. Termín realizace této dílčí aktivity je po celou dobu realizace projektu.

Výstupy:

  • Informační systém (software) pro periodické sledování vybraných sociálních jevů na republikové úrovni pomocí získaných dat z jednotlivých informačních systémů vybraných institucí. Dále grafické prezentační rozhraní (GIS) pro prezentaci sebraných dat v grafické i textové podobě pro registrované a volitelně i neregistrované uživatele (nedílná součást Informačního systému).
  • Redakční systém, včetně front endu, umožňující vytváření, editaci a prezentaci tzv. maket karet sociálních služeb (v podobě statických dat).

 

Soubory a informace

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz