Podpora legislativních a metodických změn v systému sociálních služeb (aktivita 8)


Stručná charakteristika aktivity

Náplní klíčové aktivity je na základě dílčích výstupů z realizace projektu paralelně připravovat podklady pro legislativní a další určující strategické kroky, které budou směřovat ke stabilizaci systému sociálních služeb.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

  • V prvním okruhu činností se jedná o případná navržení legislativních úprav jak v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, tak případně i v dalších právních normách majících vazbu na oblast sociálních služeb, na základě nutnosti úprav podle zjištění z realizace projektu a jeho výstupů.
  • V druhém okruhu činností je snaha o zajištění, aby odborná a inovativní zjištění (výstupy) byla aplikována do příslušných koordinačních a metodických činností odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, případně do meziresortní spolupráce.

Výstupy

  • Praktická doporučení pro legislativní, metodické a ekonomické úpravy systému sociálních služeb, v krátkodobém horizontu ve vztahu k předání kompetencí na krajskou úroveň, ve střednědobém horizontu ve smyslu stabilizace systému a v dlouhodobém horizontu ve smyslu udržitelnosti systému a jeho flexibility při reakcích na změny ve společnosti.
  • Validační studie popisující výchozí stav v prostředí sociálních služeb.
  • Expertní připomínkování navržených legislativních úprav, především pro č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu, případně pro dalších právní normy týkající se oblasti sociálních služeb.

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz