Implementace evropských účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb (aktivita 9)


Stručná charakteristika aktivity

Dosavadní tuzemská pravidla pro poskytovatele sociálních služeb nereflektovala rozdílné podmínky pro jednotlivé organizace, které vyplývají ze specifik jednotlivých právních forem. Až na výjimky neumožňují vytvářet odpisy majetku a přiměřený zisk, což může znamenat jejich znevýhodnění oproti jiným tuzemským subjektům na vnitřním trhu či zahraničním poskytovatelům sociálních služeb, kteří vstoupí na tuzemský trh, a rovněž zkomplikovat zavedení financování poskytování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

V rámci aktivity tedy byla vytvořena studie, která byla zaměřena na analýzu právní úpravy poskytování sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým právním formám organizací poskytující sociální služby, a to včetně vymezení nežádoucích jevů a neefektivního fungování jednotlivých právních forem z pohledu účetnické a ekonomické praxe. Studie by měla nastavit optimální praxi s ohledem na platnou legislativu a navrhnout řešení nejčastějších problémů, se kterými se organizace poskytující sociální služby v praxi potýkají. Studie řešila také problematiku veřejné podpory ve vztahu k jednotlivým právním formám (možnosti víceletého financování, specifika pověření k výkonu závazku veřejné služby z hlediska jednotlivých právních forem, přiměřený zisk apod.).

Výstupy

  • Studie proveditelnosti k nastavení vybraných oblastí nového systému financování sociálních služeb

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz