Řízení projektu (aktivita 10)


Stručná charakteristika aktivity

Pro zajištění realizace individuálního projektu byla v rámci této aktivity zřízena složka řídící, koordinační, monitorovací a realizační. Zástupci v jednotlivých složkách museli být jmenované osoby s rozhodovacími kompetencemi.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

Hlavním cílem této aktivity bylo zajištění realizace individuálního projektu prostřednictvím koordinování zřízených struktur, mezi které patří:

Výstupy:

Monitorovací skupina a předsednictvo monitorovací skupiny

Monitorovací skupina (dále jen „MS“) má 14 členů. MS byla oficiálně ustanovena v prvních dvou měsících realizace projektu (tj. nominace jednotlivých členů a jejich náhradníků za jednotlivé instituce a organizace uvedené v tabulce) a její činnost byla závazně upravena Statutem a jednacím řádem. Předsedou MS byl určen náměstek ministra, do jehož působnosti spadá oblast sociálních služeb.

Většina členů MS měla současně jmenovaného svého zástupce (stálého náhradníka). MS se scházela 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby, způsob svolání MS byl upraven taktéž ve Statutu a jednacím řádu MS.

Hlavní kompetence MS:

  • je průběžně informována o postupu při realizaci projektu a provádění jednotlivých aktivit,
  • podílí se na monitorování průběhu jednotlivých aktivit projektu,
  • má možnost vyjádřit se/připomínkovat výstupy jednotlivých aktivit projektu,
  • má k dispozici relevantní výstupy aktivit projektu a projektu,
  • může iniciovat změny při realizaci projektu,
  • má iniciační roli – může navrhnout témata pro jednání,
  • podílí se na medializaci výstupů projektu a provádění publicity projektu (semináře, konference).

V rámci MS bylo vytvořeno tzv. předsednictvo za účelem zvýšení operativnosti při realizaci aktivit projektu. Předsednictvo bylo složeno ze zástupců hlavních aktérů zainteresovaných stran na realizaci projektu (viz tabulka výše). Předsednictvo se scházelo dle potřeby s ohledem na časovou realizaci jednotlivých aktivit projektu, zpravidla 1x měsíčně. Zároveň každý ze členů předsednictva měl pravomoc navrhnout svolání MS, zúčastnit se jednání projektového týmu, realizačních týmů či jednotlivých pracovních skupin. Předsednictvo mohlo navrhnout svého zástupce do hodnotících komisí k veřejným zakázkám (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek).

Počet členů MS a předsednictva, včetně zastoupení jednotlivých stran v rámci MS a předsednictva, vzešel z dohody mezi realizátorem projektu (MPSV), a sociálními partnery. Mezi výše uvedenými subjekty byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci na realizaci tohoto projektu. Součástí této dohody jsou především kompetence a povinnosti jednotlivých stran zainteresovaných na realizaci projektu.

Složení MS a předsednictva MS 

Jméno a příjmení člena MS

Jméno a příjmení stálého zástupce člena MS

Člen předsednictva MS

Instituce/organizace

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

ano

Předseda MS-Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Bc. David Pospíšil PhDr. Radek Suda

ne

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ing. Jiří Milfort Mgr. Petr Nečina

ano

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ing. Jiří Horecký, MBA Ing. Jiří Procházka

ano

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Ing. Radka Soukupová

ano

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
PhDr. Jindřich Kadlec Ing. Milan Černý

ne

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Mgr. Jana Vildumetzová Mgr. et Mgr. Rudolfína Ventová

ano

Svaz měst a obcí ČR
Jiří Kuthan

ano

Svaz měst a obcí ČR
Ing. Jiří Kubišta Ing. Radmila Malá

ne

Ministerstvo financí ČR
PhDr. Ludmila Vostřáková

ne

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Bc. Martin Šimáček JUDr. Pavel Ptáčník

ne

Úřad vlády ČR
Pavel Novák Matěj Lejsal

ne

Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
Bc. Václav Krása Ing. Jana Hrdá

ne

Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
Daniel Dárek Ing. Lucia Kiššová

ne

Úřad vlády ĆR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

12

12

 

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz