Česká a evropská legislativní úprava (aktivita 1)


Stručná charakteristika aktivity

Aktivita se zabývá právními rozbory stávající situace, ale i strategií směřování legislativní úpravy sociálních služeb v kontextu služeb veřejných z pohledu českého prostředí a prostředí Evropské unie. Jedná se o zajištění takového prostředí, které umožní efektivní, transparentní a přitom zcela právně bezvadné činnosti při rozhodování o způsobech distribuce finanční podpory ať už formou dotací, kompenzačních plateb, jinými dostupnými způsoby, či veřejnými zakázkami.

Úprava financování služeb nemusí být vždy vyjmuta z oblasti hospodářské soutěže či z finanční podpory.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

  • V prvním dílčím úkolu aktivity bude definováno, čím se rozumějí sociální služby jakožto služby v kontextu služeb obecného zájmu dle české legislativní úpravy. Realizační část, kterou zajistí vybraný subdodavatel, bude obsahovat analýzu českého prostředí legislativních ale i nelegislativních – procesních oblastí, které souvisí s činnostmi sociálních služeb. Rozbor musí být proveden v souvislostech stávající právní úpravy a s evropským směřováním v těchto oblastech.
  • Druhým dílčím úkolem aktivity, který bude probíhat paralelně s prvním, bude právní analýza evropských legislativních a nelegislativních dokumentů vedoucí ke zjištění výkladu ale i směřování úpravy prostředí a definic služeb veřejného zájmu. Zaměření práce subdodavatele bude především v kontextu hospodářské soutěže a veřejné podpory.
  • Třetím dílčím úkolem budou vyhodnocovací a komparativní činnosti na základě vytvořených výše uvedených dvou nezávislých studií. Předmětné realizační činnosti této dílčí aktivity mají za cíl zajistit jak sladění, tak i aplikaci strategií a legislativy evropských politik v českém prostředí.

Výstupy:

  • Dvě analytické právní studie.
  • Expertní platforma pro aplikaci závěrů z analytických právních studií.
  • Zajištění právně bezvadného prostředí pro způsob distribuce finančních prostředků poskytovatelů služeb z veřejných rozpočtů

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz