Efektivní poskytování dlouhodobé sociálně zdravotní péče (aktivita 12)


Stručná charakteristika aktivity

Klíčová aktivita je rozdělena do tří vzájemně souvisejících oblastí: dlouhodobá zdravotně-sociálně péče, příspěvek na péči z hlediska procesu, obsahu posuzování i řešení potřeb, a dopad reformy zdravotní psychiatrické péče na poskytování sociálních služeb.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

První oblastí klíčové aktivity je problematika dlouhodobé péče s cílem navrhnout efektivní, dostupný a kvalitní systém dlouhodobé péče. Tedy systém, ve kterém budou efektivně alokovány finanční zdroje a dlouhodobá péče bude dostupná a bude kvalitně poskytována, jak v domácím, tak i institucionálním prostředí. Dlouhodobá péče se má stát samostatnou jednotkou ve smyslu definice, nároku, způsobu poskytování, kvalifikace a registrace poskytovatelů a systému jejich financování. Doplňující aktivitou je na základě analýzy předchozích výstupů vytvoření jednotného paradigma, na jehož základě dojde k formulaci konkrétních návrhů na (re)definici dlouhodobé péče.

Druhou oblastí klíčové aktivity je problematika příspěvku na péči s cílem zanalyzovat současný stav v oblasti posuzování příspěvku na péči a na základě toho navrhnout změny (např. i nová kritéria z pohledu dětí do 18 let věku a z pohledu dospělé populace).

Třetí oblastí je problematika reformy psychiatrické péče s cílem docílit provázanosti reformy psychiatrické péče s rozvojem sociálních služeb skrze výstup č. 2. Cílem je vytvoření souhrnné zprávy o potenciálním dopadu reformy psychiatrické péče do oblasti sociálních služeb.

Výstupy

  • Analytické zprávy vyhodnocující výplatu příspěvku na péči, kapacitu a síť dlouhodobé péče, finanční toky ve veřejných a soukromých rozpočtech a potřeby zdravotně-sociální péče,
  • Návrh věcného řešení problematiky (jako výstup jednotlivých pracovních skupin, které budou pracovat také na podkladě jednotlivých analytických zpráv).
  • Status uživatele
  • Analýza současného stavu a návrhy dílčích změn v oblasti příspěvku na péči
  • Analýza dopadu reformy psychiatrické péče
  • Souhrnný dokument – analýza a následná syntéza všech existujících dokumentů k LTC a vytvoření souhrnné dokumentu, který bude navíc reflektovat i připravované nebo realizované změny v souvisejících segmentech (např. reforma psychiatrické péče)
  • Znalecké posudky k obsahu ošetřovatelské péče a její ekonomické náročnosti
  • 3 rámcové návrhy řešení dlouhodobé péče v ČR s dopadovou studií k návrhům řešení dlouhodobé péče v ČR

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz