Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (aktivita 2)


Stručná charakteristika aktivity

Prostřednictvím aktivity budou zmapovány dostupné statistické a jiné informační zdroje (např. informační zdroje jednotlivých krajských úřadů, Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva financí ČR), které umožňují zjistit a sledovat existující či vznikající problematické sociální jevy, k jejichž řešení může napomoci činnost (poskytování) sociálních služeb. K zjištěným sociálním jevům budou poté navrhována adekvátní opatření. Další významnou částí realizace této klíčové aktivity je zajištění návaznosti na střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb, který bude obsahovat souhrn potřeb v ČR a způsoby jejich regionálních/místních řešení, informace o stavu jevů v krajích a zjištění stavu a analýzy rizik atd.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

  • expertní návrh dat pro zjišťování potřeb k identifikaci a sledování sociálních jevů a stanovení ověřovacích hypotéz,
  • zajištění a sledování dat prostřednictvím dodavatele služeb,
  • zpětné expertní vyhodnocení získaných dat a informací, včetně finálního návrhu dat pro národní a krajský systém evidence a sledování sociálních jevů a jejich znaků (informací),
  • multidisciplinární oborová spolupráce pro jednotlivé skutečnosti a jevy.

Výstupy:

  • Analýza dostupných datových a informačních zdrojů, tj. inventura a zhodnocení obsahu datových a informačních zdrojů ve vztahu k identifikaci a sledování vývoje sociálních jevů.
  • Nastavená multidisciplinární spolupráce na národní a krajské úrovni pro návrh řešení a sledování identifikovaných sociálních jevů.
  • Teoretické prognózy vývoje, tj. modelace vývoje z hlediska potřeb, modelace vývoje z hlediska zdrojů, modelace vývoje z hlediska metod a rozsahu sociálních služeb, modelace vývoje neformální péče, modelace vývoje z hlediska regionálního a místního a modelace tvorby cen služeb/nákladovosti sociálních služeb.
  • Vytvořený model intervencí a jejich dopadu u identifikovaných sociálních jevů. Model dopadů by měl umožňovat sledování změn ukazatelů v multidisciplinárním přístupu, tj. sledování provázanosti a vývoje ukazatelů.

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz