Potřeby vyplývající ze sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení (aktivita 3)


Stručná charakteristika aktivity

Obsahem aktivity je definování hlavních potřeb cílových skupin, které vznikají v souvislosti s problematickými sociálními jevy ve společnosti (viz aktivita č. 2). V návaznosti na zjištěné potřeby budou stanoveny druhy sociálních služeb, které svými intervencemi (činnostmi) přispívají k jejich řešení. Součástí této aktivity je též nastavení způsobu sledování poskytovaných intervencí (činností), jejich rozsahu a náročnosti jednotlivým uživatelů sociální služby, zjišťování efektivity a kapacity s ohledem na různé charaktery sociálních služeb. Sledováním těchto ukazatelů v sociálních službách bude umožněno nastavit kapacitu poskytovaných sociálních služeb s ohledem na úroveň závislosti uživatelů a míru náročnosti intervencí (činností) s ohledem na různé charaktery sociálních služeb.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

 • První a druhý dílčí úkol aktivity, tj. vydefinování oblastí potřeb cílové skupiny osob a společnosti a zmapování charakteru intervencí (činností) vykonávaných sociálními službami, které přispívají k řešení identifikované oblasti potřeb. Jednotné mapování potřeb a v jeho návaznosti poskytovaných intervencí (činností) a určení kapacit nabízí možnost sledování nákladů poskytování sociálních služeb a nastavení jednotného systému financování sociálních služeb.
 • Třetí dílčí úkol se týká navržení systému sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich rozsahu a náročnosti jednotlivým uživatelům sociálních služeb. Při realizaci tohoto úkolu se bude vycházet z analýzy, která bude popisovat a analyzovat existující systémy pro sledování výkonů efektivity služeb.
 • Čtvrtý dílčí úkol se týká nastavení spolupráce systému SPOD a vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Cílem je zrušení duplicit při získávání oprávnění na vlastní výkon a duplicit jednotlivých činností a úkonů příslušných sociálních služeb a činností vyplývající ze systému sociální právní ochrany dětí. V souvislosti s tímto úkolem bude vytvořen návrhu vztahu sociálních služeb zabývajících se SPOD k ostatním sociálním službám i systému jako celku.

Výstupy:

 • Analýza oblastí potřeb cílové skupiny a společnosti vážící se k řešení daného sociálního jevu jednotlivými druhy sociálních služeb.
 • Zmapování charakteru intervencí (činností) vykonávaných sociálními službami přispívajících k řešení identifikovaného sociálního jevu.
 • Rozbor kapacity sociálních služeb s ohledem na rozsah a náročnost poskytovaných služeb.
 • Analýza nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb v návaznosti na rozbor kapacity sociálních služeb (viz. výstup pod bodem 3).
 • Analýza zdrojů, která bude obsahovat analýzu příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany apod., analýza právních závazků veřejných rozpočtů a analýzu soukromých zdrojů (individuální, komerční apod.).
 • Navržení a pilotní ověření komparativní analýzy potřeb, kapacit, nákladů a zdrojů, tj.analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR , tj. komparace poptávky a nabídky a zkoumání mezer mezi nimi.
 • Tvorba analýzy již existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb.
 • Analýza oblastí potřeb cílové skupiny a společnosti vážící se k řešení daného sociálního jevu jednotlivými druhy sociálních služeb
 • Zmapování charakteru intervencí (činností) vykonávaných sociálními službami přispívajících k řešení identifikovaného sociálního jevu.

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz