„Karty“ sociálních služeb (aktivita 4)


Stručná charakteristika aktivity

„Karta sociální služby“ je bližší popis poskytované sociální služby, která bude konkrétněji službu charakterizovat jak z pohledu co má služba zabezpečovat, tak jak služba má vypadat (např. minimální struktura zaměstnanců, min. technické vybavení).

Tato aktivita velmi úzce navazuje na další aktivity projektu a to především aktivitu č. 2 a 3.

Aktivita je realizována prostřednictvím expertních pracovních skupin ke každému druhu sociální služby, popř. budou některé druhy služeb s ohledem na jejich charakteristiky řešeny v rámci společné expertní pracovní skupiny (např. pobytové služby sociální péče typu „domovy“, preventivní služby zaměřené na osoby závislé na návykových látkách apod.).

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

Dle cíle aktivity by se karta služeb měla zabývat těmito oblastmi (v návaznosti na nové pojetí systému sociálních služeb):

  • potřeby uživatelů služby, potřeby – výše potřeb, která daná sociální služba saturuje,
  • personální zabezpečení, prostředí, ve kterém je služba poskytována (budova/y, terén, bariérovost, atd.) – zpřesnění podmínek materiálně-technických a personálních například: minimální počet zaměstnanců
  • nákladovost a efektivitu služby – i ve vztahu objektivizovaným nákladům dané sociální služby („cena“) na jednotku výkonu – kolik by daná sociální služba měla vzhledem k jednotlivým parametrům stát.
  • způsob financování (úhrady od uživatelů služby, veřejné zdroje apod.), aj.

Tyto výstupy včetně jednotlivých popisů by měli být využity pro další procesy v sociálních službách, které na ně navazují, například: registrace sociální služby a stanovení jejich podmínek (stanovení minimálního počtu pracovníků vůči vymezeným kapacitním jednotkám), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, financování sociálních služeb atd.

Výstupy:

  • Karty sociálních služeb (dle jednotlivých druhů sociálních služeb).
  • Karta neformální péče.

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz