Informace o projektu


Podpora procesů v sociálních službách je název individuálního projektu, jehož realizátorem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Jedná se o významný systémový projekt, který se zabýval oblastí sociálních služeb a jejím financováním. Hlavním cílem projektu bylo podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům. Dostupnost by pak měla být dosažena nastavením efektivního a průhledného prostředí – prostředí řízení, rozdělování a sledování finančních prostředků vynakládaných veřejnými rozpočty do oblasti sociálních služeb.

Celý projekt obsahoval 13 aktivit. Každá z aktivit měla vlastního vedoucího (byli jimi zaměstnanci MPSV) a odborného garanta (zástupce MPSV). Samotná realizace aktivit a naplňování dílčích cílů projektu byla řešena dodavatelsky a především ve spolupráci s externími odborníky a experty. Projekt chtěl maximálně využívat kapacitu odborníků „z venku“, expertů na sociální služby, jejich financování, plánování, kvalitu a poskytování. Výstupy projektu byly tedy tvořeny na základě zkušeností a znalostí z každodenní reality v oblasti sociálních služeb. Ke každému výstupu pak MPSV zadávalo vypracování nezávislých oponentních posudků. K prodiskutování výstupů projektu sloužila i různá připomínkovací řízení a kulaté stoly či workshopy.

K dosažení hlavního cíle bylo nutné naplnit dílčí cíle – výstupy jednotlivých aktivit projektu:

  1. přispět k nastavení transparentního systému finanční podpory poskytování sociálních služeb v souladu s právem ES v oblasti služeb tzv. veřejného zájmu a nastavit systém jeho monitorování, včetně vazby na evropské účetní a ekonomické standardy pro oblast sociálních služeb,
  2. vytvořit nástroje k identifikaci a návaznosti sociálních jevů, jejich nositelů a potřeb k řešení daných situací,
  3. stanovit procesy a způsoby hodnocení rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb reagujících na identifikované oblasti potřeb cílových skupin,
  4. prostřednictvím rozšířením tzv. karet sociálních služeb zajistit přehlednost, transparentnost, kontrolu a vykazování poskytovaných sociálních služeb, včetně stanovení jejich nákladovosti,
  5. podpořit distribuci finančních prostředků na základě provázání rozhodování o finančních prostředcích na zajištění sociálních služeb na úrovni územních samospráv (rozpočtů) a národní úrovni (státní rozpočet) s procesy plánování dostupnosti a síťování těchto služeb,
  6. nastavit transparentní a veřejný systém monitorování a vykazování služeb,
  7. na základě případných zjištění navrhnout legislativní úpravy jak definic, tak i strukturálních změn v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, případně i dalších právních norem.
  8. zhodnotit současnou situaci v oblasti rozvoje a využívání asistivních technologií (nejen v prostředí sociálních služeb) a nastavit mechanismy pro jejich využití ve prospěch osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich okolí

Důležitým aspektem realizace projektu byla i účast partnerů, přičemž někteří byli zapojeni od samotného začátku realizace projektu. Partneři se na základě dohody s MPSV podíleli na monitorování aktivit projektu, vyjadřovali se k relevantním výstupům jednotlivých aktivit, mohli iniciovat změny a navrhovat experty do jednotlivých aktivit. V neposlední řadě se partneři spolupodíleli na medializaci výstupů projektu a publicity. Partnery projektu byly jmenovitě tyto organizace: Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Projekt Podpora procesů v sociálních službách byl financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Veškeré dění v projektu bylo průběžně zveřejňováno na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz